UpF Årsmöte / UAIA Annual meeting

INFO IN ENGLISH BELOW

Välkommen till Utrikespolitiska Föreningens Årsmöte 2016! Årsmötet kommer hållas 2016-09-29 kl. 16.00 i sal S.506, Samhällsvetarhuset.

Årsmötet kommer behandla föregående verksamhetsår, verksamhets- och ekonomisk berättelse samt revisorns berättelse. Därefter kommer fråga om styrelsens ansvarsfrihet för det föregående verksamhets- och räkenskapsåret.
Dessutom kommer Årsmötet att hålla fyllnadsval för Vice Ordförande, Kassör, Aktivitetsansvarig, Reseansvarig, Redaktör, samt Valberedning (3). Detta innebär att alla som är intresserad av dessa poster bör delta på årsmötet för att kunna presentera sig, svara på frågor och eventuellt bli vald. Intresseanmälan och ett personligt brev bör skickas till info@upfu.org eller ordf@upfu.org innan mötet men du kan även kandidera på plats.

Årsmötet regleras i Stadgarna §11.

Om du inte har fått en kallelse via email med ytterligare information, vänligen kontakta Ida Wicht på: sekreterare@upfu.org

Med hopp om att se dig där,

Styrelsen genom Carolina Köhler de Castro
Ordförande
Utrikespolitiska Föreningen vid Umeå Universitet
Mail: ordf@upfu.org
______________________________________________________________

Welcome to Umeå Association of International Affair’s annual meeting of 2016! The annual meeting will be held 2016-09-29 at 16:00 in room S506, Social Sciences Building, Umeå University.

The Annual Meeting will address the past operational and fiscal year, the operational and financial report and the auditor’s report. The Meeting will decide on the board’s freedom from liability for the past operational and fiscal year.

In addition, the Meeting will by-elect for the posts Vice President, Treasurer, Head of Activity, Head of Travel, Editor, as well as members of the Election Committee (3). This means that everyone that is interested in these posts should attend this meeting to present themselves, answer questions and perhaps become elected. If you are interested in these posts you should also send an email to info@upfu.org ordf@upfu.org with a personal letter. However, you can also candidate directly at the meeting.

The annual meeting is regulated in the by-laws §11.

If you haven’t recieved an invitation by email with additional information, please contact Ida Wicht at: sekreterare@upfu.org

With hope to see you there,

The Board through President Carolina Köhler de Castro
Umeå Association of International Affairs
Mail: ordf@upfu.org

%d bloggers like this: