Utrikespolitiska Föreningen söker ny styrelse inför 15/16!

Ny styrelse banner

The Association of International Affairs Umeå is looking for a new board! (In English below)

Det ger dig en chans att söka olika poster för att utveckla ditt engagemang och för att förverkliga idéer!

 

Nedan följer beskrivningar av de poster som ska fyllas:

Ordförande

Ordförande har yttersta ansvaret för styrelsens arbete och föreningens verksamhet. Du är bland annat ansvarig för verkställande arbete samt delar administrativt ansvar med övriga i presidiet. Du som söker bör ha en känsla för ledarskap och organisation samt besitta egenskaper som lyhördhet, ödmjukhet och samarbetsvilja.

 

Vice ordförande

Att vara vice ordförande innebär i stort att ha ansvar för föreningens administrativa arbete och vara väl insatt i föreningens verksamhet så att du kan assistera ordförande så mycket som möjligt. Du skall också ställföreträda ordförande när denna är frånvarande. Du som söker bör ha planeringsförmåga, initiativförmåga samt vilja utveckla och förbättra dels det administrativa arbetet och också samarbetet i styrelsen.

 

Kassör

Som kassör har du det huvudsakliga ekonomiska ansvaret för föreningen samt ansvar för administrativt arbete tillsammans med övriga i presidiet. Exempel på uppgifter som förväntas av en kassör är löpande kontakt med revisor, sköta bokföring och ansvara för in- och utbetalningar i föreningen. Du som söker bör ha erfarenhet av ekonomiskt arbete i någon form.

 

Sekreterare

Att vara sekreterare innebär ansvar för att föra protokoll och dokumentera föreningens arbete. Du har, tillsammans med övriga i presidiet, ansvar över föreningens administrativa ansvar och översättning av olika dokument. Vi ser med fördel att du som söker har en vilja att driva föreningens arbete framåt och genomföra ett aktivt styrelsearbete på svenska såväl som på engelska.

 

Programansvarig

Att vara programansvarig innebär att i huvudsak planera och arrangera föreläsningar. Du är också ansvarig för att leda programkommittén samt att vara aktiv i föreningens styrelse. Du som söker bör vara kreativ och ha idéer för föreningens utveckling. Det krävs att du som söker har planeringsförmåga såväl som social kompetens och samarbetsvilja.

 

Aktivitetsansvarig

Som aktivitetsansvarig får du råda över de sociala aktiviteterna under terminerna 15/16. Dessa kan vara att exempelvis planera och genomföra diskussionskvällar, sittningar och medlemsfester, men även ansvara över Upf’s nystartade filmklubb där vi en gång i månaden får möjligheten att delta i en dokumentärkväll och samtala kring olika aktuella teman. Den aktivitetsansvarige bör ha ett engagemang för Upf och för att utveckla aktivitetskomittéen och därmed fortsättningsvis skapa tillfällen för medlemmar att träfas och umgås.

 

Reseansvarig

Den reseansvariges uppgifter innefattar att leda, planera och arbeta med resekommittén för att varje termin anordna en studieresa för föreningens medlemmar. Den reseansvarige har därmed det visionära och praktiska ansvaret över resan och dess genomförande. Det är meriterande med tidigare erfarenhet av resor och förmågan att leda en större grupp, men viktigast är att ha viljan och engagemanget för att skapa en så lärorik och trevlig upplevelse som möjligt.

 

PR-ansvarig

Att vara PR-ansvarig innebär ansvar för föreningens marknadsföring och hemsida. Posten innebär i korthet att du sköter föreningens marknadsföring, hanterar föreningens aktiviteter på sociala medier som Facebook, Instagram, Twitter och hemsidan. Du är också ansvarig för att skapa nyhetsbrev samt att leda en kommitté i PR-arbete. Posten är en del av UPF’s styrelse vilket innebär ett aktivt deltagande i styrelsearbetet. Det krävs planeringsförmåga och motivation för att driva föreningens arbete framåt. Vi ser med fördel att du som söker är social och samarbetsvillig. Det är ett krav att du är bekväm att använda engelska i såväl tal som skrift.

 

Redaktör

Redaktören har det främsta ansvaret för distributionen av föreningens tidning Utpost. Det är redaktörens ansvar att sätta ihop en redaktion som arbetar för skapandet av tidningen; skribenter, grafiska formgivare och fotografer. Det är en fördel om du som söker har intresse för att läsa och skriva om olika utrikespolitiska frågor och att du har visioner om vad framtida nummer ska innehålla eller hur det framtida arbetet kan utvecklas. Det finns också en diskussion om att göra tidningen webbaserad och därför ser vi gärna att du som söker är villig att inleda arbetet med webbtidningen.

 

Grafiker

En grafiker har ansvar för skapandet och trycket av UPF’s afscher och annat informationsmaterial som kan komma att behövas. Du kommer också leda en grafik-kommitté kring samma arbete. Grafikern är också ledamot i styrelsen vilket kräver ett aktivt styrelsearbete. Du som söker bör ha erfarenhet av grafisk design samt kunskap om att hantera relevant programvara.

 

UFS-representant

UPF Umeå är en del av Utrikespolitiska förbundet Sverige (UFS) och genom vårt medlemskap får vi utse en ledamot till förbundsstyrelsen. Som UFS-representant är ditt uppdrag att driva föreningens frågor på det nationella planet, samt att fungera som en kommunikationskanal mellan förening och förbund. Vår röst i förbundsstyrelsen är viktig, och därför söker vi nu en frispråkig representant som har ambitionen att utveckla samarbetet mellan de två organisationerna. Vi ser gärna att du har tidigare erfarenhet av föreningsarbete, samt att du har möjlighet att resa iväg på förbundsstyrelsens sammanträden fyra gånger under året.

 

Radioansvarig

Nytt inför årets valårsmöte är att föreningen söker en styrelseledamot med ansvar för radio. Föreningen har inte sänt radio tidigare men medlemmar har under det gångna året efterfrågat radioproduktion i Upf;s regi, och vi skulle därför vilja tillsätta en radioansvarig inför året 15/16.Som radioansvarig kommer du ha frihet att styra över hur du vill utforma programmet, och detta kräver också att du behöver kunna arbeta självständigt. Du kommer ha ett tätt samarbete med de programansvariga och den aktivitetsansvariga, för att få en röd tråd genom hela verksamheten, t.ex genom att arbeta med gemensamma teman och särskilda målgrupper. Tidigare erfarenhet av radioproduktion är meriterande men ingen nödvändighet, du kommer att erbjudas den utbildning som den behöver för att kunna fullfölja uppdraget. Det viktigaste är att du brinner för att utveckla verksamhetsområdet och att skapa en arbetsgrupp som tillsammans kan skapa en ny plattform för debatt runt utrikespolitiska frågor.

 

Ledamöter till valberedningen

Att arbeta i valberedningen innebär i korthet att nominera nya kandidater till styrelse, valberedning och en representant till förbundsstyrelsen. Du som söker bör ha ambitionen att vilja påverka föreningens framtid och att på bästa möjliga sätt tillgodose föreningen med en framtida ledning.

 

Utrikespolitiska föreningen vid Umeå universitet är en politiskt och religiöst obunden ideell förening. Syftet med verksamheten är att öka medvetenheten och främja debatten kring internationella frågor. Detta görs framför allt genom att ordna intressanta föredrag med utrikespolitisk prägel, men även genom att arrangera seminarier, debatter, filmkvällar, studieresor och sociala aktiviteter som knyter an till dessa teman. Målet är att öka förståelse och respekt mellan människor från olika geografiska, sociala, politiska och religiösa bakgrunder.

 

Är du intresserad? Ansök till: valberedning@upfu.org senast den 26/4 2015.

Tveka inte att höra av dig vid frågor eller funderingar om posterna eller föreningen till: valberedning@upfu.org

Missa inte chansen att utmana dig själv och få nya erfarenheter!

 

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————-

 

The Association of International Affairs Umeå is looking for a new board! It is a great opportunity to increase your involvement in the association and to realise your ideas!

 

Listed below are the diferent positions we are looking to fill:

Chairman

The Chairman has the outermost responsibility for the work of the board and the activity of the association. Amongst other things, you have the executive mandate to run the association and you share administrative work with the rest of the presidium. You should have a feel for leadership and organization skills, as well as the capacity of perceptiveness, humility and cooperation.

 

Vice chairman

As vice chairman you have a great responsibility for the administrative work of the association. You should be well informed in the projects of the association so that you can assist the chairman as much as possible. Also, you are required to substitute the chairman when she/he is absent. You should have planning skills, taking initiative and a will to develop and improve both the administrative work of the association as well as the cooperation within the board.

 

Treasurer

As treasurer you have the main responsibility for the economics of the association, together with administrative work of the board. For example, you will have extended contact with the accountant, book-keeping and be in charge of payments to and from the association. When applying, you should have some experience of working with economy in any form.

 

Secretary 

Being secretary means a responsibility for documenting and scoring the work of the association. You have, together with the rest of the presidium, responsibility for the administrative work and translating various documents. Preferably, when applying you should have a drive to develop the work of the association and also show active participation in the duties of the board, and be able to read and write sin Swedish as well as English.

 

Head of programme

Being head of program means responsibility for planning and arranging lectures. You will also be in charge of and lead a program-committee. The head of program is also a member of the board which requests active work within the board. Preferably, you should be creative and have ideas on how to develop the association. You should have good planning skills as well as social competence and collaboration skills.

 

Head of activities

As head of activity you are in charge of social activities during the semesters. It includes planning and carrying out events such as meetings for discussion, member party. Also, you will have the main responsibility for our newly started film club where once a month the members get the opportunity to participate in a documentary night och discuss current topics. Applying for this post you should have a commitment to the association and wanting to develop the activity committee, thus continue to create opportunities for the members to meet and hang out.

 

Head of travel

As head of activity you will be responsible for leading, planning and working with a travel committee to each semester organize a trip for the members of the association. You will have the visionary and the practical responsibility for the travel and its implementation. Having experience of traveling and the capacity of guiding a larger group is meriting. Most importantly, you need to have the drive and the commitment to make the trip as interesting and pleasant as possible.

 

Head of public relations

Being head of PR means responsibility for marketing the association. You will be in charge of the website and communication via social media such as Facebook, Twitter and Instagram. Further, you will be responsible för creating a monthly newsletter and you will be in charge of and lead a committee. The position is a part of the board which requests active work within the board. You should have good planning skills as well as motivation to develop the association further. It is mandatory to be able to write and talk in English.

 

Editor

The editor has responsibility for distribution of the associations’ magazine Utpost. Among other things, it is the responsibility of the editor to assemble editorial staf when creating the magazine; writers, graphic designers and photographers. Preferably, you should have an interest for reading and writing and have a vision for future editions of Utpost as well as the development of the editorial work. There has been a discussion about developing a web based magazine and our vision is therefore that the editor is willing to start the procedure of transforming the magazine.

 

Graphic designer

Being graphic designer means that you will have responsibility for creating posters as well as other kinds of informative material on behalf of the association. Also you will be in charge of a committee working with graphic design. The position is a part of the board which request active work within the board. Preferably, you should have some experience of working with graphic design and also have knowledge about pertinent computer software.

 

Members of election committee

The election committee works with nominating new members of the board, election committee and a UFS-representative. To be in the election committee you should have ambitions on how to contribute to the future for the association in the best way possible.

 

UFS-representative

The Association of International Afairs Umeå is a part of the Swedish Association of International Afairs and therefore one person should be sent to represent the local association at the national level. Your task is to bring forward local issues and concerns to the national level and thus act as the central communication channel between the diferent levels. You should have ambition on how to develop the cooperation between the diferent associations. Preferably, you should have experience from working within an organization or association and furthermore you need to have the possibility to travel to attend meetings four times a year.

 

Head of radio

NEW this election is that the association is looking for a head of radio. This means that you will produce a radio program about various foreign afairs and topics. You need to be able to work independently but in some cases in close relation to the head of programme and head of activities. Having experience from working with radio production is a merit but not a demand, you will get adequate education in order to fulfill the task. The most important thing is that you have drive and ambition to develop this brand new operational area. You will create a work group which together can develop a platform for debate about foreign afairs and issues.

 

The Association of International Afairs at Umeå University is a politically and religiously independent nonprofit association. The main purpose of our association is to raise the awareness of and encourage to debate about international issues. To achieve this we primarily organize interesting lectures with international topics, but also host seminars, debates, movie nights, field trips and social activities on the same theme. The goal is to increase the understanding and respect between people from diferent geographical, social, political and religious backgrounds.

 

Interested? Apply to a position or ask questions at: valberedning@upfu.org Deadline 26th of April 2015

Don’t miss this great opportunity to challenge yourself and gain lots of new experience!

%d bloggers like this: