Årsmöte 2013

Kallelse till årsmöte

Välkommen till Utrikespolitiska Föreningens Årsmöte 2013

Årsmötet kommer hållas 2013-10-10 kl. 17.15 i sal S311, Samhällsvetarhuset. Dagordning, verksamhetsberättelse, ekonomisk berättelse samt stadgar bifogas kallelsen.

Årsmötet kommer att behandla föregående verksamhetsår: verksamhets- och ekonomisk berättelse samt revisorns berättelse. Därefter kommer fråga om styrelsens ansvarsfrihet för föregående verksamhets- och räkenskapsår. Medlemmar har möjlighet att lämna motioner till årsmötet, vilka ska vara styrelsen tillhanda senast 7 helgfria dagar innan årsmötet.

Årsmötet regleras i Stadgarna §13.

Med hopp om att se dig där,

Styrelsen genom Sanna Forsberg
Ordförande
Utrikespolitiska Föreningen vid Umeå Universitet
Mail: ordf@upfu.org

Umeå 2013-09-26

Invitation to Annual Meeting

Welcome to Umeå Association of International Affair’s annual meeting of 2013

The annual meeting will be held 2013-10-10 at 17:15 in room S311, Social Sciences Building, Umeå University. The agenda, annual report, financial report and by-laws are attached to this invitation.

The annual meeting will address the past operational and fiscal year: the operational and financial report and the auditor’s report. The meeting will decide on the board’s freedom from liability for the past operational and fiscal year. Members have the opportunity to submit motions to the annual meeting, which shall be the board at hand no later than 7 holiday-free weekdays before the annual meeting.

The annual meeting is regulated in the by-laws §13.

With hope to see you there,

The Board through Sanna Forsberg
Chairman
Umeå Association of International Affairs
Mail: ordf@upfu.org

Umeå 2013-09-26

Attached: 

Kallelse Invitation
Dagordning till årsmöte 2013
Agenda for the Annual Meeting 2013
Verksamhetsberättelse
Ekonomisk berättelse 12-13
Resultatrapport
Balansrapport
Stadgar By-Laws

%d bloggers like this: