Dagordning/agenda

Dagordning för extra årsmöte torsdag den 15:e november

§1. Mötets öppnande

§2. Fråga om mötets behöriga utlysande

§3. Val av mötesordförande

§4. Val av mötessekreterare

§5. Val av två stycken protokolljusterare tillika rösträknare

§6. Fastställande av dagordning

§7. Fyllnadsval av styrelseposter

§7.1               Sekreterare

§7.2               Två programansvariga

§7.3               En extra PR-ansvarig

§7.4               Redaktör

§7.5               Ledamot

§8. Mötets avslutande

Agenda for the extra annual meeting on Thursday 15th of November. 

§1. Opening of the meeting

§2.  Legitimacy of the meeting announced

§3. Election of the meeting speaker

§4. Election of the secretary

§5. Election of two tellers, who also are responsible for the approval of the minutes

§6. Approval of the agenda

§7. Election of new board members

§7.1   Secretary

§7.2   Two heads of the program

§7.3   One extra head of Public Relations

§7.4   Editor

§7.5   One extra board member

§8. Meeting concluded

%d bloggers like this: